poniedziałek, 10 października 2011

Olimpiada z języka francuskiego

REGULAMIN XXXV OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

I. Podstawowe informacje

1. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowią:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562
2. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce – PROF-EUROPE, z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 22.
3. Adres Komitetu Głównego OJF:

                    Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego
                    Al. Niepodległości 22
                    02-653 Warszawa
                    Kontakt e-mail: ojf@ojf.org.pl
                    Kontakt telefoniczny 
                    do Sekretarza Komitetu Głównego: +48 517 701 220

Strona internetowa: www.ojf.org.pl

 

II. Organizacja zawodów i kryteria kwalifikowania do kolejnych stopni Olimpiady

 1. W zawodach Olimpiady Języka Francuskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
 2. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą danego komitetu okręgowego – laureaci konkursów w zakresie języka francuskiego, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki języka francuskiego, rekomendowani przez szkołę. W takim wypadku, uczniowie ci przystępują do zawodów I stopnia w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają ci uczniowie.
 3. Przystąpienie uczestnika do Olimpiady jest traktowane jako wyrażenie przez niego i/lub jego opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego skiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 4. Zawody Olimpiady są trzystopniowe:

   • I stopień – zawody szkolne: obejmują one test pisemny sprawdzający znajomość j. francuskiego w zakresie wymaganym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,
   • II stopień – zawody okręgowe: obejmują one część pisemną i część ustną, a sprawdzają znajomość języka francuskiego oraz realioznawstwa, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki tego przedmiotu,
   • III stopień – zawody centralne: obejmują one część pisemną w j. francuskim oraz część ustną w j. polskim – sprawdzającą wiedzę dot. historii, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie podanym w programie Olimpiady.

  • Komitet Główny podaje, za pośrednictwem strony internetowej OJF: www.ojf.org.pl i z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkie niezbędne informacje, a w szczególności: terminarz i tryb przeprowadzania zawodów wszystkich trzech etapów, strukturę terytorialną wraz z adresami Komitetów Okręgowych, a także program Olimpiady i szczegółowe wymagania dla uczestników Olimpiady. Dyrektor szkoły biorącej udział w Olimpiadzie ma, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym z dn. 29 stycznia 2002r., obowiązek dopilnowania, aby wszelkie wytyczne oraz informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
  • Zawody I i II stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich okręgach tzn. tego samego dnia i o tej samej godzinie.
  • Wyniki końcowe dla każdego etapu zawodów wyrażane są w punktach, przy czym w zawodach danego stopnia uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wynik poniżej 50 punktów eliminuje danego uczestnika z zawodów wyższego stopnia, a w przypadku zawodów centralnych, zawodnikowi takiemu nie można nadać tytułu laureata ani finalisty OJF.
  • Zawody I stopnia przeprowadza komisja szkolna, powołana przez dyrektora danej szkoły. Polegają one na napisaniu przez uczniów testu z j. francuskiego. Test ten jest poprawiany i oceniany przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z dostarczonym kluczem. Poprawione testy podlegają weryfikacji przez komitety okręgowe, przy czym weryfikacją nie obejmuje się prac tych uczestników, którzy uzyskali w zawodach I stopnia wynik niższy niż 50 punktów. Wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II etapu zawiadamia Szkołę Komitet Okręgowy w terminie do pięciu tygodni od daty eliminacji szkolnych, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych prac.
  • Zawody II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dany komitet okręgowy, natomiast zawody III stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez KG OJF. Pracami tych komisji kierują odpowiednio przewodniczący danego komitetu okręgowego i przewodniczący KG OJF.
  • Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu przez niego minimum punktów. Minimum to jest określane corocznie przez KG i podawane po weryfikacji prac nadesłanych z etapu I do komitetów okręgowych i zliczeniu punktów uzyskanych w poszczególnych okręgach. Minimum punktów nie jest stałe i ulega modyfikacjom w poszczególnych edycjach Olimpiady.
  • Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych KG kwalifikuje 60 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali krajowej, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali oni co najmniej 50 punktów podczas zawodów II stopnia.Oprócz tych 60 osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim do zawodów III stopnia mogą być też zakwalifikowani trzej uczestnicy, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe, o ile próg 50 punktów przekroczyło w tym okręgu mniej niż trzech zawodników.O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w terminie do 4 tygodni od eliminacji okręgowych.
  • Uczestnicy zawodów III stopnia, którzy uzyskają co najmniej 50 punktów zostają finalistami Olimpiady, natomiast 20 najlepszych spośród nich uzyskuje tytuł laureata. Kolejność zajętych miejsc podawana jest do wiadomości tylko w przypadku laureatów.
  • Listy laureatów (wg zajętego miejsca) i finalistów (lista alfabetyczna) zawierają prócz danych określonych w rozporządzeniu z dn. 29 stycznia 2002, także informację o łącznej liczbie laureatów i finalistów, którzy po ukończeniu przez siebie 7 roku życia:

   • spędzili bez przerwy w krajach francuskojęzycznych ponad 6 miesięcy, 
   • używali przez okres dłuższy niż 6 miesięcy języka francuskiego w codziennej komunikacji rodzinnej, zamieszkując w Polsce lub innym kraju niefrancuskojęzycznym.
    Informacje powyższe zostaną ustalone na podstawie pisemnych deklaracji uzyskanych od uczestników zawodów III stopnia.

    III. Uprawnienia uczestników Olimpiady Języka Francuskiego

    1. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach.
    2. Laureaci i finaliści OJF korzystają, w zależności od obowiązujących aktualnie w tym zakresie regulacji prawnych, z uprawnień takich jak: ocena bardzo dobra lub celująca z języka francuskiego na koniec roku szkolnego, zwolnienie z egzaminu dojrzałości z j. francuskiego z oceną celującą, uwzględnienie wyników w OJF w postępowaniu rekrutacyjnym w wyższych uczelniach, itp.
    3. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący Komitetu Głównego.
    4. Komitet Główny prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.