środa, 16 listopada 2011

Concours de cartes de vœux

Concours de cartes de vœux

Date de début

08/11/2011

Date de fin

30/11/2011

Lots à gagner

Un séjour en France, bandes dessinées, CDs

Public

 • Collégiens
 • Lycéens
Le service culturel de l’ambassade de France en Pologne organise un concours de cartes de vœux ouvert aux élèves des 5ème et 6ème classes de l’école primaire et à tous les élèves des collèges et lycées étudiant le français.

Informations pratiques

Règlement

Télécharger le règlement

Organisateur(s)

Ambassade de France en Pologne

Personne à contacter

Michel Imbert : cartedevoeux@francuski.fr

Concours

Konkurs na kartkę z życzeniami

Konkurs na kartkę z życzeniami

Dział Kultury Ambasady Francji w Polsce organizuje konkurs na kartkę pocztową, w którym mogą wziąć udział uczniowie z piątych i szóstych klas szkoły podstawowej, z gimnazjów oraz ze szkół średnich (liceów, techników), uczący się języka francuskiego ...
À partir du 08/11/2011 jusqu'au 30/11/2011
Organisateur(s) : Ambasada Francji w Polsce
Więcej

Data rozpoczęcia

08/11/2011

Data zakończenia

30/11/2011

Nagrody

wyjazd do Francji, komiksy, CD

Adresaci konkursu

 • Gimnazjaliści
 • Licealiści
Dział Kultury Ambasady Francji w Polsce organizuje konkurs na kartkę pocztową, w którym mogą wziąć udział uczniowie z piątych i szóstych klas szkoły podstawowej, z gimnazjów oraz ze szkół średnich (liceów, techników), uczący się języka francuskiego

Praktyczne informacje

Regulamin

Wyświetl regulamin

Organisateur(s)

Ambasada Francji w Polsce

Kontakt

Michel Imbert : cartedevoeux@francuski.fr


poniedziałek, 10 października 2011

Olimpiada z języka francuskiego

REGULAMIN XXXV OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

I. Podstawowe informacje

1. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowią:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562
2. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce – PROF-EUROPE, z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 22.
3. Adres Komitetu Głównego OJF:

                    Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego
                    Al. Niepodległości 22
                    02-653 Warszawa
                    Kontakt e-mail: ojf@ojf.org.pl
                    Kontakt telefoniczny 
                    do Sekretarza Komitetu Głównego: +48 517 701 220

Strona internetowa: www.ojf.org.pl

 

II. Organizacja zawodów i kryteria kwalifikowania do kolejnych stopni Olimpiady

 1. W zawodach Olimpiady Języka Francuskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
 2. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą danego komitetu okręgowego – laureaci konkursów w zakresie języka francuskiego, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki języka francuskiego, rekomendowani przez szkołę. W takim wypadku, uczniowie ci przystępują do zawodów I stopnia w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają ci uczniowie.
 3. Przystąpienie uczestnika do Olimpiady jest traktowane jako wyrażenie przez niego i/lub jego opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego skiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 4. Zawody Olimpiady są trzystopniowe:

   • I stopień – zawody szkolne: obejmują one test pisemny sprawdzający znajomość j. francuskiego w zakresie wymaganym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,
   • II stopień – zawody okręgowe: obejmują one część pisemną i część ustną, a sprawdzają znajomość języka francuskiego oraz realioznawstwa, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki tego przedmiotu,
   • III stopień – zawody centralne: obejmują one część pisemną w j. francuskim oraz część ustną w j. polskim – sprawdzającą wiedzę dot. historii, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie podanym w programie Olimpiady.

  • Komitet Główny podaje, za pośrednictwem strony internetowej OJF: www.ojf.org.pl i z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkie niezbędne informacje, a w szczególności: terminarz i tryb przeprowadzania zawodów wszystkich trzech etapów, strukturę terytorialną wraz z adresami Komitetów Okręgowych, a także program Olimpiady i szczegółowe wymagania dla uczestników Olimpiady. Dyrektor szkoły biorącej udział w Olimpiadzie ma, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym z dn. 29 stycznia 2002r., obowiązek dopilnowania, aby wszelkie wytyczne oraz informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
  • Zawody I i II stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich okręgach tzn. tego samego dnia i o tej samej godzinie.
  • Wyniki końcowe dla każdego etapu zawodów wyrażane są w punktach, przy czym w zawodach danego stopnia uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wynik poniżej 50 punktów eliminuje danego uczestnika z zawodów wyższego stopnia, a w przypadku zawodów centralnych, zawodnikowi takiemu nie można nadać tytułu laureata ani finalisty OJF.
  • Zawody I stopnia przeprowadza komisja szkolna, powołana przez dyrektora danej szkoły. Polegają one na napisaniu przez uczniów testu z j. francuskiego. Test ten jest poprawiany i oceniany przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z dostarczonym kluczem. Poprawione testy podlegają weryfikacji przez komitety okręgowe, przy czym weryfikacją nie obejmuje się prac tych uczestników, którzy uzyskali w zawodach I stopnia wynik niższy niż 50 punktów. Wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II etapu zawiadamia Szkołę Komitet Okręgowy w terminie do pięciu tygodni od daty eliminacji szkolnych, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych prac.
  • Zawody II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dany komitet okręgowy, natomiast zawody III stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez KG OJF. Pracami tych komisji kierują odpowiednio przewodniczący danego komitetu okręgowego i przewodniczący KG OJF.
  • Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu przez niego minimum punktów. Minimum to jest określane corocznie przez KG i podawane po weryfikacji prac nadesłanych z etapu I do komitetów okręgowych i zliczeniu punktów uzyskanych w poszczególnych okręgach. Minimum punktów nie jest stałe i ulega modyfikacjom w poszczególnych edycjach Olimpiady.
  • Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych KG kwalifikuje 60 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali krajowej, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali oni co najmniej 50 punktów podczas zawodów II stopnia.Oprócz tych 60 osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim do zawodów III stopnia mogą być też zakwalifikowani trzej uczestnicy, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe, o ile próg 50 punktów przekroczyło w tym okręgu mniej niż trzech zawodników.O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w terminie do 4 tygodni od eliminacji okręgowych.
  • Uczestnicy zawodów III stopnia, którzy uzyskają co najmniej 50 punktów zostają finalistami Olimpiady, natomiast 20 najlepszych spośród nich uzyskuje tytuł laureata. Kolejność zajętych miejsc podawana jest do wiadomości tylko w przypadku laureatów.
  • Listy laureatów (wg zajętego miejsca) i finalistów (lista alfabetyczna) zawierają prócz danych określonych w rozporządzeniu z dn. 29 stycznia 2002, także informację o łącznej liczbie laureatów i finalistów, którzy po ukończeniu przez siebie 7 roku życia:

   • spędzili bez przerwy w krajach francuskojęzycznych ponad 6 miesięcy, 
   • używali przez okres dłuższy niż 6 miesięcy języka francuskiego w codziennej komunikacji rodzinnej, zamieszkując w Polsce lub innym kraju niefrancuskojęzycznym.
    Informacje powyższe zostaną ustalone na podstawie pisemnych deklaracji uzyskanych od uczestników zawodów III stopnia.

    III. Uprawnienia uczestników Olimpiady Języka Francuskiego

    1. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach.
    2. Laureaci i finaliści OJF korzystają, w zależności od obowiązujących aktualnie w tym zakresie regulacji prawnych, z uprawnień takich jak: ocena bardzo dobra lub celująca z języka francuskiego na koniec roku szkolnego, zwolnienie z egzaminu dojrzałości z j. francuskiego z oceną celującą, uwzględnienie wyników w OJF w postępowaniu rekrutacyjnym w wyższych uczelniach, itp.
    3. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący Komitetu Głównego.
    4. Komitet Główny prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.


     poniedziałek, 26 września 2011

     Europejski Dzień Języków

     24-29 września 2011 r.


      

     26 września, świętujemy 10 urodziny Europejskiego Dnia Języków, który został ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy. Tegoroczne obchody językowej różnorodności trwać będą aż 6 dni (24-29 września) przy udziale warszawskich instytucji odpowiedzialnych za promocję języków i kultur obcych.
     W programie między innymi: obcojęzyczne warsztaty teatralne, lekcje pokazowe języków obcych, projekcje filmów, gra miejska dla młodzieży, konkursy, występy muzyczne oraz wiele innych atrakcji.
     Oprócz Warszawy udział w imprezie biorą Wrocław i Kraków. Manifestacje kultury fancuskiej odbędą się również w Lublinie, Toruniu i Łodzi.


     Program obchodów w Warszawie:
     24 września – Języki w grze
     Warszawa już po raz drugi stanie się terenem emocjonującej rozgrywki. Zespoły graczy będą musiały dowieść, że potrafią porozumieć się w niemal każdym języku, dobrze się przy tym bawiąc. A grać będą o wysoką stawkę – kursy językowe ufundowane przez europejskie instytuty kultury.

     25 września – Maluchy w krainie wielu kultur
     Zabawa przeznaczona jest dla najmłodszych. Podczas wspólnej zabawy pod okiem animatorów będą poznawać różnorodność języków i kultur. W tym czasie rodzice będą mieli okazję porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak najlepiej pomóc dzieciom w nauce języków obcych.

     25 – 29 września – Języki Europy na dużym ekranie
     Projekcja filmu pt. Lilie wodne (La naissance des pieuvres) w wersji orginalnej z polskimi napisami w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury.
     Wstęp wolny. Uwaga: grupy liczące więcej niż 10 osób proszone są o wysłanie prośby o rezerwację miejsc na adres: ronik@ronik.org.pl
     Ponadto odbędzie się wiele innych projekcji filmowych w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury i kinie Alchemia.

     26 września Mówimy językiem teatru
     W Teatrze Ochoty odbędą się wielojęzyczne warsztaty teatralne dla młodzieży, w trakcie których młodzi adepci aktorstwa spróbują swoich sił w grze w języku obcym pod okiem profesjonalistów.

     27 –29 września – Nauka języków dla wszystkich pokoleń
     W tym roku lekcje pokazowe i warsztaty dla nauczycieli potrwają trzy dni i odbędą się kolejno na Uniwersytecie Warszawskim, w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy i w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy – Przystanek Książka, na które szczególnie gorąco zapraszamy osoby w wieku 50+.

     W ramach Europejskiego Dnia Języków, Instytut Francuski organizuje lekcje pokazowe, na które serdecznie wszystkich zapraszamy:
     • 27 września na Uniwersytecie Warszawskim: lekcja francuskiego na poziomie podstawowym
     • 27 września na Uniwersytecie Warszawskim: lekcja francuskiego na poziomie średniozaawansowanym
     • 28 września w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Praga Południe: lekcja języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych, poziom: podstawowy
     • 28 września w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Praga Południe: lekcja języka francuskiego dla uczniów gimnazjów, poziom: podstawowy
     • 29 września w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota à Ochota: prezentacja o kulturze francuskiej dla osób 50 + (w języku polskim)
     Na niektóre lekcje można się zapisywać online, szczegóły po kliknięciu na ten link.


     28-29 września – Wielojęzyczna Europa
     W ramach EDJ zapraszamy również na międzynarodową konferencję z udziałem wielu europejskich ekspertów, organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konferencja jest jednym z oficjalnych wydarzeń polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.


     Więcej informacji na stronie www.edj.waw.pl | Europejski Dzień Języków

     środa, 4 maja 2011

     Konkurs plastyczny

     Uczennica naszego Liceum - Karolina Keller, otrzymała wyróżnienie za swój piękny szkic Łuku Triumfalnego (L'Arc de Triomphe). 27 maja odebrała nagrodę i dyplom podpisany i wręczony przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Gratulujemy!


     ©2008-2011 DonVitoCorleone
     Konkurs plastyczny „Francuskie klimaty”
     Regulamin konkursu
     1. Organizator: Uniwersytet Łódzki
     2. Cel konkursu : Popularyzowanie języka francuskiego oraz wiedzy o krajach
     francuskiego obszaru językowego
     3.Warunki uczestnictwa: a) Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do twórców
     amatorów bez względu na wiek
     b) Tematyka prac plastycznych może dotyczyć dowolnego, wybranego aspektu
     geografii, historii lub kultury państw francuskiego obszaru językowego.
     c) Technika prac do wyboru przez uczestnika konkursu.
     d) Format pracy – dowolny.
     e) Zgłaszana praca powinna być przygotowana do ekspozycji
     Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
     Zgłoszona na konkurs praca powinna zawierać następujące informacje:
     Imię i nazwisko autora, szkoła
     Nr telefonu kontaktowego + adres e-mail
     4.Termin składania prac: Do 12 maja 2011r do nauczycieli języka francuskiego : Pani Sylwii Balceruk-Juraś oraz Doroty Pszczółkowskiej
     5. Nagrody: Jury wybierze po trzy prace w trzech kategoriach wiekowych. Wyróżnione prace
     zostaną ogłoszone w dniu 27 maja 2011r.
     Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów konkursu. Pozostałe prace można odbierać do dnia 10 czerwca 2011r.